DEXA

 

DEXA - duálna rontgenová absorpcimetria. Táto metóda je považovaná za "zlatý štandard" pri stanovení denzity kostí. Postupne sa vďaka vylepšeniu techniky a softvéru začala pred pár rokmi používať aj ako metóda na hodnotenie telesného zloženia. Údaje dokazujú, že metóda DEXA je dostatočne presnou technikou, ktorá je schopná rozlíšiť i malé zmeny v hodnotách aktívnej telesnej hmoty a telesného tuku. Je to zobrazovacia metóda, ktorá meria diferenciálne stenšenie dvoch rontgenových lúčov prechádzajúcich organizmom. Táto metóda rozlišuje kostné minerály od mäkkých tkanív, ktoré sa ďalej rozdeľujú na tuk a beztukovú hmotu. výsledky merania stanovia nielen zloženie tela ako celku, ale aj jeho jednotlivých segmentov. Dĺžky merania, ktoré sa robia v ľahu závisia na druhu prístroja (5 - 20 min.). Nevýhodou je vysoká obstarávacia cena, vysoké prevádzkové náklady a expozíciu určitému množstvu žiarenia.