čo je to BIA?

Bioelektrická impedančná analýza (BIA) je jedna z meracích metód na stanovenie tuku a vody v tele. Pri tejto rýchlej a neinvazívnej metóde prechádza telom slabý, úplne bezpečný elektrický prúd. Skutočnosť, že elektrický prúd prechádza ľahšie tekutinou v našich svaloch než tukom je zmysel tohto merania. Prúd prechádza telom a tým umožňuje merať elektrický odpor tela.

Podstatou metódy BIA je teda presné zmeranie impedancie. Elektrický prúd preteká telom - cez telesnú vodu, ktorá má vysokú vodivú schopnosť a odpor meraného tela sa tak mení v závislosti na množstve telesnej vody. Elektrický odpor je teda závislý na množstve telesnej vody.

Naše svaly obsahujú vysoký podiel vody - 73 % a práve preto nimi preteká vyšší prúd (nízka impedancia). Ak zmeriame elektrický odpor, môžeme použiť tento údaj priamo pre výpočet objemu svalovej hmoty. Telesná výška sa potom používa pri výpočte celkového objemu svalovej hmoty. Práve telesný tuk funguje ako izolant a znižuje schopnosť prúdu prechádzať ľudským telom. Obsahuje len 20 % vody a práve preto cez tento typ tkaniva preteká veľmi malý prúd (vysoká impedancia). BIA meria telesnú vodu na základe predpokladu, že telo je valec. Ak chceme zistiť túto telesnú vodu potrebujeme zmerať hodnotu bioimpedancie.

Z nameranej hodnoty možno určiť:

• TBW (Total Body Water) - množstvo vody v celom tele zahrňujúce extracelulárnu aj intracelulárnu tekutinu.

• FFM (Fat Free Mass) - hmotnosť netukového tkaniva

• FM (Fat Mass) - hmotnosť tukového tkaniva

• % FAT (Percent Body Fat) - percentuálne množstvo tuku v tele

Pomocou vypočítaného množstva telesnej vody TBW, sa dá zistiť množstvo beztukovej hmoty FFM. Pri odpočítaní tejto hmoty od celkovej hmotnosti tela M dostaneme tukovú hmotu FM. Konštanta hydratácie pre FFM je 0,73.

V priebehu minulej dekády boly vyvinuté postupy, ktoré analyzujú zloženie tela založené na elektrických vlastnostiach biologického tkaniva. Bioelektrická impedančná analýza (BIA) má oproti iným metódam mnoho výhod v tom, že je bezpečná, rýchla, ľahko uskutočniteľná a vyžaduje minimálne školenie operátora. Postup sa tak stal rozšírený v nemocniciach, zdravotných centrách, vo fitness centrách, u výživových poradcov...

Klinická prospešnosť konvenčnej BIA, detekovať akútne, alebo chronické zmeny v zložení tela, bola ale obmedzená z dôvodu lokalizovaného nahromadenia, alebo straty tekutiny a neschopnosti presne odhadnúť rozdelenie medzi vnútrobunkovou (intracelulárnou) vodou (IWC) a mimobunkovou (extracelulárnou) vodou (ECW). Z dôvodu tohoto obmedzenia mala BIA problémy s aplikáciou na starších pacientov, deti a atlétov. V skutočnosti ale existujú ľudia, ktorý skutočne potrebujú anylyzovať zloženie svojho tela...

Spoločnosť BIOSPACE - výrobca prístrojov InBody prekonala obmedzenú kapacitu metódy BIA a potvrdila svoju technológiu sériou klinických štúdií a výzkumných prác.

Preto, že telo nie je izotropný vodič s rovnakým plošným prierezom, budeme predpokladať, že telo je zložené z piatich valcových tyčí: štyri končatiny a telo. Meriame množstvo vody v tele s použitím viaccerých frekvencií tak, aby sme mohli samostatne zmerať ICW i ECW. Takže nemusíme používať empirický odhad na kompenzáciu nepresností, čo spôsobovalo, že merania neboli dostatočne citlivé na malé zmeny v zložení tela.